De belangrijkste spelregels wat aan- en afwezigheden betreft in het deeltijds kunstonderwijs (DKO).
Het liefst van al zien we je natuurlijk aanwezig in de les.

 • Ben je afwezig en heb je een attest? Bezorg dit dan zo snel mogelijk aan je leerkracht (liefst digitaal)? 
 • Ben je afwezig en heb je geen attest? Dan ben je ongewettigd afwezig. Een ongewettigde afwezigheid is niet direct een probleem al mag dat aantal niet te hoog zijn, zie verder deze pagina.

Net als in het leerplichtonderwijs, worden ook in de academie de aanwezigheden vanaf nu automatisch gesynchroniseerd met AGODI (controleorgaan in Brussel).

1. Inleiding

Het deeltijds kunstonderwijs is onderwijs in de vrije tijd en valt niet onder de leerplichtwet. Toch zijn er ook aanwezigheidsverplichtingen verbonden aan inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs.

2. Aanwezigheidsverplichting
Om financierbaar te zijn moeten leerlingen tussen 1 september en 1 februari minstens 2/3 van alle lessen van het lessenrooster aanwezig zijn. Gewettigde afwezigheden tellen mee als gevolgde lessen. Zie punt 3.2 voor meer informatie over gewettigde afwezigheden.

3.1. Aanwezigheid

Een leerling die aanwezig is tijdens de les, wordt geregistreerd met de code A.

3.2. Afwezigheid

Op het vlak van afwezigheden wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • van rechtswege gewettigde afwezigheden
 • afwezigheden die door de academie kunnen worden gewettigd
 • ongewettigde afwezigheden

3.2.1. Van rechtswege gewettigde afwezigheden

Bepaalde afwezigheden zijn van rechtswege gewettigd. Dit betekent dat ze, mits voorlegging van geldige verantwoordingsstukken, de 2/3 aanwezigheid niet in het gedrang brengen.

3.2.1.1. Code Z

Een afwezigheid door ziekte met een geldig medisch attest wordt geregistreerd met de code Z.

Een rechtsgeldig medisch attest is een attest uitgereikt door een in België of in het buitenland gevestigd arts, arts-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de administratieve diensten van een in België of in het buitenland gevestigd ziekenhuis of erkend lab.

Het attest moet duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd worden en de relevante identificatiegegevens bevatten zoals naam, adres, telefoonnummer en het RIZIV-nummer (voor België) of het vergelijkbaar erkenningsnummer (voor het buitenland) van de verstrekker. Er wordt ook op aangegeven welke de begin- en de einddatum zijn van de ziekteperiode.

In de volgende gevallen is de geldigheid van een medisch attest betwijfelbaar. Neem contact op met uw verificateur.

– het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze een dixit-attest uitschrijft (zie bijlage 1);

– de uitreikingsdatum van het attest valt buiten de ziekteperiode van de leerling;

– de begin- en/of einddatum van de afwezigheidsperiode op het medisch attest werd(en) ogenschijnlijk vervalst;

– het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft, zoals de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen, …

3.2.1.2. Code R

De regelgeving voorziet volgende situaties van gewettigde afwezigheid, mits voorlegging van – naargelang van het geval – een verklaring van de ouders of een document met officieel karakter, tot staving van de afwezigheid.

 • Afwezigheid om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont
  • Bij een begrafenisplechtigheid: overlijdensbrief
  • Bij een huwelijksplechtigheid: attest van de gemeente
 • Afwezigheid om een religieuze feestdag te vieren van een door de Belgische Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging
  • Verklaring van de ouders

Voor het concreet overzicht van desbetreffende levensbeschouwingen en de respectievelijke feestdagen : zie https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/religieuze-feestdagen

 • Afwezigheid als de vestigingsplaats van de academie onbereikbaar of ontoegankelijk is (bv. omwille van wateroverlast, stormschade, … op de vestigingsplaats).
  • Verklaring van de directeur
 • Afwezigheid wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
  • Dagvaarding of proces-verbaal van de oproeping
 • Afwezigheid wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg
  • Officieel attest van de bevoegde instantie
 • Afwezigheid om een familieraad bij te wonen
  • Attest van het vredegerecht
 • Afwezigheid om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte voor een individuele selectie of als topsporter met een A- of B-statuut
  • Attest van topsportstatuut A of B
  • Attest van de betrokken sportvereniging
 • Afwezigheid om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie als de leerling een topkunstenstatuut A of B heeft voor het betrokken schooljaar
  • Attest van topkunstenstatuut A of B voor dat schooljaar
 • Afwezigheid wegens deelname aan een examen voor de Examencommissie secundair onderwijs
  • Attest van de Examencommissie
 • Afwezigheid door een zwangerschap: maximum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 9 weken na de bevalling
  • Attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum
 • Afwezigheid door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel
  • Attest van de directeur
 • Afwezigheid wegens school- of beroepsverplichtingen
  • Attest van de school of werkgever
 • Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders
  • Attest van de bevoegde instantie
  • Ondertekende verklaring van één van de ouders